İzleme ve Değerlendirme

BPR’nin danışmanlık hizmetleri arasında yer alan izleme ve değerlendirme çalışmaları, şirketler tarafından hazırlanan proje ve programların AB, Dünya Bankası, UN,IFC, EBRD gibi uluslararası kreditör kuruluşların projeleri uluslararası standartlara uygunluğu doğrultusunda izleme ve değerlendirilebilmesi amacıyla gerekli bilgilerin toplanması, analizi, geri bildirimi ve amaca uygun kullanılmasını içermektedir.

İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları proje faaliyetlerinin verimlilik, etkinlik, yaratılan etki ve sürdürülebilirliğinin düzenli aralıklarla takip edilmesini sağlar. İzleme ve Değerlendirme çalışmaları, proje başında belirlenen izleme takip göstergeleri bazında proje/program etkilerinin kısa, orta ve uzun vadede izlerken, belirlenmiş olan indikatörlerin güncel veriler ile karşılaştırır. Göstergelerin sonuçları doğrultusunda  proje/program açısından alınması gereken güncel önlem, uyarı ve yol haritalarını revize ederken, bir sonraki adım için öneriler listesi geliştirir. Düzenli izleme ve değerlendirme çalışmaları projenin inşaat ve yönetim sürecinde projeden dolayı ortaya çıkabilecek, önceden öngörülmemiş, dinamik olarak değişebilen olası negatif veya pozitif etkilerin, muhtemel sorunların ve ihtiyaçların proje/program yönetimi tarafından dikkate alınmasına ve değerlendirilmesine olanak verir.

Hizmetlerimiz;

 • Proje/program tasarım aşamasında izleme ve değerlendirme çalışmaları çerçevesinin oluşturulması,
 • İzleme ve değerlendirme çalışmaları çerçevesi paralelinde proje/program aktivitelerinin takibi amacı ile projenin önceden belirlenen periyotlarda incelenmesi ve gerekli indikatörleri takip edebilmek için amaca yönelik bilgilerin toplanması, analizi, geri bildirimi ve raporlanması,
 • Proje/program yönetimini bilgilendirmek amacı ile oluşturulan raporlar çerçevesinde aksiyon planının belirlenmesi ve proje yönetimi ile paylaşılması,
 • Periyodik raporlama ve izleme/değerlendirme çalışmalarının sonucunda tüm projenin genel etkilerinin değerlendirmesinin yapılması ve ileriye yönelik izlenmesi gereken indikatörlerin tespit edilmesi amacı ile proje/program kapanış denetiminin gerçekleştirilerek proje yönetimi ile paylaşılarak İzleme ve Değerlendirme çalışmalarının sonlandırılması,
 • Başlangıç Seviyesi Ölçümleri,
 • İ&D  Sistem Denetimi,
 • Etki Değerlendirmeleri Ölçümleri,
 • Bağımsız  İ&D, 
 • İ&D  Sistem Tasarım,
 • Verilerin Raporlanması,
 • İ&D  İhtiyaç Değerlendirmesi, 
 • Göstergelerin Belirlenmesi,
 • Maliyet Etkin İzleme Modellerinin Oluşturulması,
 • İ&D  Politikalarının Geliştirilmesi, 
 • AB ROM (Result Oriented Monitoring)  Yaklaşımının Uygulanması; AB ROM Hizmetlerinin Yönetimi Ve Uygulanması,
 • İ&D Çerçevesini Destekleyecek Bilgi Sistemlerinin Geliştirilmesi,
 • Anket İçin Tasarım, Geliştirme, Uygulama Ve Veri Analizi , Raporlama,
 • Sonuç Odaklı Yönetim Ve İ&D Eğitim Hizmetleri,