Kurumsal Risk Yönetimi, İç Kontrol ve İç Denetim Hizmetleri

Risk Yönetimi hizmetleri grubumuz da, hem düzenleyici uyum, hem de Kurumsal Risk Yönetimi’ni (KRY) başlatacak ve uygulayacak fırsatlar rehberliğinde hedefler, riskler ve süreçler konusundaki bütünleşik görüşümüzü paylaşmaktadır. BPR,  riske uzun vadeli stratejik bir perspektiften bakmakta, bu yönüyle sürekli olarak sadece yasal düzenleyici uyuma odaklanmak gibi kısa vadeli taktikleri benimseyen ya da kurum içerisindeki her bir iş biriminin birbirinden bağımsız olan risk insiyatifleri ve yaklaşımları üstlendiği, bütünleşik olmaktan uzak bir perspektife sahip olan diğer danışmanlardan ayrılmaktadır.

Kurumsal risk yönetimi anlayışının şirket içerisinde benimsenmesi ve şirket kültürünün bir parçası haline gelmesi, karar alma mekanizmalarının hızlı, rasyonel, açık ve karşılaştırılabilir bilgiye dayalı olmasını güvence altına alacak önemli bir adımdır. Kurumsal Risk Yönetimi, risklere dayanıklı kurumun oluşturulmasıdır.

Düzenleyici otoriteler, kreditörler, yatırımcılar, müşteriler ve tedarikçiler için irtibatta oldukları işletmelerin sağlam bir yapıda ve güvenilir olmaları önemli bir husustur. Risklerin kurum seviyesinde, ortak bir risk algısıyla ve bütünleşik bir şekilde belirlenmesi, analiz edilmesi, önceliklendirilmesi ve raporlanması için etkin bir risk yönetim sürecinin varlığı, kurumsal yönetim ve risk yönetimi süreçleri ile iç kontrol sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini denetleyecek bir iç denetim faaliyeti, üst yönetimin karar almasını kolaylaştırmanın yanı sıra, şirketlerin piyasadaki rekabet güçlerini artırarak katma değer yaratacaktır.

Hedefimiz, özellikle yönetişim, risk yönetimi, iç kontroller ve bilgi sistemleri alanlarında piyasanın değişen şartlarını yakalayabilecek kuruma özgü hizmetler sunmaktır.

Kurumsal Risk Yönetimi'nin ana hedefleri;

  • Kurumun sürdürülebilirliğini mevcut kılmak
  • Kurumun gelişimi önündeki belirsizliklerin daha etkin yönetimini oluşturmak
  • Kurumun gelişimi ile birlikte yönetimin daha kritik konulara odaklanabilmesini sağlamak

Hizmetlerimiz;

  • Kurumsal risk yönetimi sürecinin oluşturulması
  • Risk Haritalama
  • Kurumsal risk yönetimi prosedürünün ve yönergesinin hazırlanması
  • Kurumsal risk yönetimi eğitimlerinin verilmesi
  • İş sürekliliği planının hazırlanması/gözden geçirilmesi/test edilmesi
  • Etik kuralların (Code of Conduct) hazırlanması